Политика

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
ОТ „ЕУРОПАПИР-БЪЛГАРИЯ” АД – РУСЕ, БЪЛГАРИЯІ. ПРЕАМБЮЛ


Чл. 1. "Еуропапир-България" АД, изхождайки от обстоятелствата, че:
- продава полиграфически материали, договорирането на които се извършва на принципа на равнопоставеност и добросъвестност на всяка от страните по договора,
- договаря едни и същи условия за начина на приемане на заявката, начина на експедицията и начина на уреждане спорните въпроси между страните,
- както и предвид обстоятелството, че "Еуропапир-България" АД като коректен партньор води единна ценова политика независимо от клиента и определя цена на полиграфическите материали на принципа на взаимно зачитане икономическите интереси и на партньора си

ПРОДАВА полиграфически материали, съобразно настоящите общи условия, като конкретната поръчка по видове, срок на изпълнение и цена се договаря чрез договор или заявка, неразделна част към тях.

ІІ. ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКАТА


Чл. 2. Всяка конкретна заявка се счита приета за изпълнение при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел настоящите Общи условия и техническите условия на Европейската конфедерация на индустрията за производство на целулоза, хартия и картон (СЕРАС) със сила на договор, подписвайки договора или заявката за продажба на полиграфическа продукция.
Чл. 3. Настоящите общи условия не пораждат задължение за ДОСТАВЧИКА, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не специфицира вида и количествата на полиграфическите материали и не потвърди оферираната цена, за която следва да се счита сключен договорът.
Чл. 4. Заявката за покупка се счита приета при условия, че:
- е потвърдена във формата на писмо, факс или и-мейл, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява поръчката по електронен път, счита се, че той е запознат с настоящите Общи условия, изложени на виждане в сайта на ДОСТАВЧИКА: http://www.europapier-bg.com;

III. ЦЕНИ


Чл. 5. Цената на стоката, предназначена за реализация на българския пазар, се определя в левове, за страните от Eвропейския съюз - в евро, а в останалите случаи - във валута, договорена с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, франко склада на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 6. Цената на всеки полиграфически материал се счита договорена до размера на оферираната от ДОСТАВЧИКА чрез заявката и надлежно потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението, в срок до 10 дни от датата на изпращане на офертата от ДОСТАВЧИКА или в срок, указан изрично в офертата. Ако в този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не вземе становище по предложената цена, счита, че е налице мълчаливо приемане
Чл. 7. В оферираната цена не се включват таксите, свързани с оформлението на митнически документи, митнически такси и навла, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има седалище извън територията на Европейския съюз, както и съответните такси и разноски, свързани с натоварването и транспорта на продукцията.

IV. ЕКСПЕДИЦИЯ


Чл. 8. Експедицията на полиграфическите материали се извършва със собствен или нает от ДОСТАВЧИКА транспорт, освен ако в договора или заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е заявил изрично, че транспортира със свои превозни средства.
Чл. 9. В случай, че експедицията се извършва със собствен или нает от ДОСТАВЧИКА транспорт, той отговаря за оформлението на всички видове изискуеми документи съгласно международните съглашения за превоз на товари по шосе (Конвенция СМR), ТИР-карнети и носи отговорност за идентичност на товара, посочен в транспортните документи, и действително натоварения в съответното превозно средство. В този случай собствеността върху товара преминава от ДОСТАВЧИКА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на разтоварването й франко посочен в договора или заявката разтоварен пункт.
Чл. 10. Страните се договарят, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава безусловно и неотменно в случай, че има някои възражения относно количества и качество, да оформя документите на водача на автомобила, извършващ превоза, без право на задържане както на превозното средство, така и на документите, осигуряващи безпрепятствено преминаването през всички митнически пунктове до завръщането му на територията на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 11. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наруши предходната клауза и задържи автомобила или придружаващите го документи, носи пълна имуществена отговорност пред ДОСТАВЧИКА и го обезщетява за действително претърпените вреди и пропуснатите ползи, като спорът в този случай се решава от Международния арбитражен съд при БТПП, решението на който е задължително за страните.

V. ПЛАЩАНЕ


Чл. 12. Плащането на продадените полиграфически материали се извършва в български лева, в евро или в друга валута, съобразно договорените условия и начин на плащане.
Чл. 13. Когато плащането се извършва след настъпилия падеж, се заплаща лихва в размер на договорените условия със съответния клиент.
Чл. 14. За експедираните материали ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура с реквизитите, определени в ЗДДС и ППЗДДС.
Чл. 15. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща вече експедирани полиграфически материали, или че ДОСТАВЧИКЪТ има съмнения относно финансовата стабилност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да спре по-нататъшното изпълнение на заявката.

VI. ПРЕТЕНЦИИ НА СТРАНИТЕ


Чл. 16. Всяка от страните може да предяви претенция по отношение на другата, когато същата с поведението си прояви липса на коректност и добросъвестност.
Чл. 17. Претенции по отношение количествата на експедираните полиграфически материали се предявяват в момента на предаването им, като се състави протокол в присъствие на водача на автомобила, ако той е собственост на ДОСТАВЧИКА. Протоколът има обвързваща сила за ДОСТАВЧИКА, ако е подписан от трета - незаинтересувана страна, управомощена с контролни функции по националното законодателство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и при условие, че проверката е извършена в присъствието на водача на автомобила.
Чл. 18. Претенции за скрити недостатъци могат да бъдат уважени при условие, че рекламацията е отправена в тримесечен срок от получаването на полиграфическите материали и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е попълнил изцяло и е изпратил на ДОСТАВЧИКA констативен протокол за дефектите.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да рекламира качеството на продадените полиграфически материали, които отговарят на издадения от производителя им сертификат и се подчиняват на толерансите (доставка в тегло, точност на броене, грамаж, дебелина, размер и винкел), определени в чл. 12 и по-нататък в условията на СЕРАС.
Чл. 20. При приета рекламация ДОСТАВЧИКЪТ е задължен, по свой избор, да направи замяна, да даде рабат или да издаде кредит нота за съответната стойност).
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява полиграфическите материали в чисти, сухи и проветриви помещения.
1. Хартия и картон - в помещения с температура от 19оС до 23оС и при относителна влажност на въздуха 50%.
2. Фолиа - в помещения с температура от 18оС до 22оС и при относителна влажност на въздуха 55%.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако Възложителят не осигури съхранение при посочените по-горе условия.
Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност, когато неизпълнението на заявката за доставка се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина (форсмажорни обстоятелства). Наличието на форсмажорни обстоятелства като понятие се подчинява на българското законодателство и българската съдебна практика досежно освобождаването при наличието на такива обстоятелства.
Чл. 23. Допълнително писмено договорени между страните клаузи, различни от настоящите общи условия, имат характер на специални и се прилагат с предимство в облигационните им отношения.
Чл. 24. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата София, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Ако спорът е с материален интерес до 50 000/ петдесет хиляди/ лева или във евро или валута с тази равностойност, спорът се решава от АС при БТПП съобразно Правилника на същия съд за бързо производство.
Независимо от договореното с настоящите общи условия, страните ще се стремят винаги да уредят доброволно възникналите между тях спорове, като зачитат взаимните си интереси.

Настоящите Общи условия са приети и утвърдени от Съвета на директорите на “Еуропапир-България” АД в качеството му на ДОСТАВЧИК и представляват неразделна част от действащите към 1 януари 2010 година и сключените в следващи периоди договори.